top of page

ə kəmˈplɛksəti ʌv oʊn . sɛlf . wɪʃ
traɪ tuː ˈriːɪnˌvɛnt maɪˈsɛlf ɪn ə keɪˈɑtɪk wɜrld 

a complexity of own . self . wish
try to reinvent myself in 
a chaotic world

taming_edited.jpg

T A M I N G  I edition of 10

EGO_SHELL

Subscribe Form

Thanks for subscribing!

bottom of page